[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ตรวจบ่อเกษตรกรเพื่อเตรียมเลี้ยงปลาสลิด ( 9/พ.ย./2560 )
    เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2560  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  พร้อมด้วยนางสาวนิภา   จำปาเงิน   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ตรวจบ่อของเกษตรกร  จำนวน  7  ราย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงปลาสลิดดอนกำยาน  ปีงบประมาณ  2561
ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ( 3/พ.ย./2560 )
    วันที่  3  พฤศจิกายน  2560  คณะผู้บริหารประชุมพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง    ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
กิจกรรมการออกกำลังกาย ( 2/พ.ย./2560 )
    อขเาราชการ  พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ร่วมออกกำลังกาย  ในพุธที่  1 พฤศจิกายน  2560

การประชุมสภา อบต. ดอนกำยาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ( 1/พ.ย./2560 )
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  2/2560  วันที่  31  ตุลาคม  2560
เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
(รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560)
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ตัดผมชาย เสริมสวยหญิง ( 30/ต.ค./2560 )
    

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส  จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฝึกอบรมได้ความรู้
และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ

นำผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชาตัดผมชาย  ระดับ 2 

มาให้บริการประชาชน  ณ  องคืการบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

ในวันจันทร์ที่  30  ตุลาคม  2560  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ปี 2560 ( 22/ก.ย./2560 )
    
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ( 22/ก.ย./2560 )
    
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2560 ( 2/ส.ค./2560 )
    หลักสูตร การทำกระเป๋าถัก
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขององต์กรและบุคลากร ( 2/ส.ค./2560 )
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่  24 - 27 กรกฎาคม  2560
ณ เทศบาลตำบลแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
และ  เทศบาลเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ( 13/ก.ค./2560 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/12 -> [จำนวน 116 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>