[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
donkumyan.go.th

 

 

 

 

 

   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2561 ( 27/ก.พ./2561 )
    วันที่  20 - 23  กุมภาพันธ์  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ปี  2561  โดยฝึกอบรมในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพดล  บุตรพันธุ์  ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ร่วมเป็นวิทยากร, วันที่  21  กุมภาพันธ์  2561  ศึกษาดูงาน  ณ  โครงการหลวงหนองหอย  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่, วันที่  22  กุมภาพันธ์  2561  ศึกษาดูงาน  ณ  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  และวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  ศึกษาดูงาน  ณ  โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  บ้านดอยก้อม  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน

พ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ( 27/ก.พ./2561 )
    วันที่  15  และวันที่  19  กุมภาพันธ์  2561    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้พ่นยาฆ่าเชื้อโรคไขว้หวัดนกที่การเคหะแห่งชาติ  จังหวัดสุพรรณบุรี  หมู่ที่  1  บ้านอู่ยา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ( 19/ก.พ./2561 )
    วันที่  19  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  10.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2561  ครั้งที่  1/2561  เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2561,การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  และเรื่องอื่น ๆ  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ( 16/ก.พ./2561 )
    วันที่  16  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  13.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ( 16/ก.พ./2561 )
    วันที่  16  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  10.00  น.  นางสาวนิภา   จำปาเงิน   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน   ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
การทำประชาพิจารณ์ ( 16/ก.พ./2561 )
    วันที่  13  กุมภาพันธ์  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานได้ทำประชาพิจารณ์การยกร่างข้อบัญญัติ อบต.ดอนกำยาน  เรื่อง  การควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. .....   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ ( 9/ก.พ./2561 )
    วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  13.30  น.  นางสาวนิภา   จำปาเงิน   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
โครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 9/ก.พ./2561 )
    วันที่  9  กุุมภาพันธ์  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานร่วมกับโรงเรียนวัดวังพระนอนจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ  2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังพระนอน  หมู่ที่  4  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมประชาคมตำบลฯ ( 30/ม.ค./2561 )
    วันที่  30  มกราคม  2561  เวลา  10.00 น.  นายสมบุญ   สุลีสถิร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ( 29/ม.ค./2561 )
    วันที่  29  มกราคม  2561  นางสาวนิภา   จำปาเงิน    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  เป็นประธานในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/16 -> [จำนวน 152 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>