ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง e-bidding/e-market 2563
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมเสริมดิน หมู่ที่ 4
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA-AC) หมู่ที่ 5, หมูที่ 7 และปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ (PARA AC) หมู่ที่ 9
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA-AC) หมู่ที่ 4 และก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 4
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3  
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 2563
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นามพร้อมดื้มพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดกล่อง
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นามพร้อมดื้มพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดถุง
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมุ่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 3,4,7,8
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมากำแพงกันดินพร้อมเสริมดินหมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 1

-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 3 โครงการ

-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านที่ 3
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นามพร้อมดื้มพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี
-ประกาศประกวดราคาโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ฯลฯ
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านที่ 9
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA-AC) หมู่ที่ 4 และก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA-AC) หมู่ที่ 5, หมูที่ 7 และปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC) หมู่ที่ 9
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะและตักขยะลงบ่อพร้อมกดอัด หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นามพร้อมดื้มพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง e-bidding/e-market 2562
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA - AC) หมู่ที่ 4 และปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 4  .................... .*ปริมาณงานPDF
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนและก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 โครงการ .......... .*ปริมาณงานPDF
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ( PARA–AC ) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5   ............ .*ปริมาณงานPDF

-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุง คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA–AC ) หมู่ที่ 6

-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 .... *ราคากลางPDF ...*ปริมาณงานPDF
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6....... *ราคากลางPDF .......*ปริมาณงานPDF
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 2562
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบ แอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA-AC) หมู่ที่ 4 และปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนและก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 โครงการ
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ( โต๊ะเด็กปฐมวัย)ขนาดไม่น้อยกว่า 60?150?55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 8 ตัว จำนวน 21 ชุด
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA – AC ) หมู่ที่ 5

-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA – AC ) หมู่ที่ 2

-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA–AC ) หมู่ที่ 6
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมา ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 6
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะและตักขยะลงบ่อพร้อมกดอัด หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นามพร้อมดื้มพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดถุง
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกปละปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง จำนวน 3 โครงการ
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นามพร้อมดื้มพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 1/2562
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกุ่มทิพย์ หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมา ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 3 โครงการ
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่  7 
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะและตักขยะลงบ่อพร้อมกดอัด หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามนาค หมู่ที่ 5
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (AC)  หมู่ที่ 5
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก จำนวน 5 โครงการ
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นามพร้อมดื้มพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2/2561
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ทั้ง 2 หลัง
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาลงหินคลุกปรับพื้นที่และลงทรายหยาบปรับพื้นที่สนามเด็กเล่น ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ยา   หมู่ที่  1
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะและตักขยะลงบ่อพร้อมกดอัด หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นามพร้อมดื้มพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง e-bidding/e-market 2561
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ หมู่ที่ 5
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมก่อสร้างอ่างวิดน้ำ คสล. และติดตั้งประตูปิด – เปิดน้ำ หมู่ที่ 3
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 และก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 8
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7
-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรฯ PARA-AC หมู่ที่1 และฯ PARA-AC หมู่ที่ 9
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 6,7,8
- ราคากลาง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ..................................... ใบประมาณราคาหินคลุก หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานและต่อเติมหลังคากันสาด หมู่ที่ 2
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 2561
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งชุดอนุบาล + ชิงช้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ยา หมู่ที่ 1
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 2
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 5
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมท่อสูบน้ำสแตนเลสและชุดแท่นรองเครื่องยนต์ ล้อลากขนย้าย จำนวน 3 ชุด
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 (พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด)และเสียงตามสาย หมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 8
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นามพร้อมดื้มพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะและตักขยะลงบ่อพร้อมกดอัด หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ หมู่ที่ 5
-ประชาสัมพันธ์ราคารกลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมก่อสร้างอ่างวิดน้ำ คสล. และติดตั้งประตู - เปิดน้ำ หมู่ที่ 3
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป หมู่ที่ 1
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ หมู่ที่ 5
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 8
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมก่อสร้างอ่างวิดน้ำ คสล. และติดตั้งประตู - เปิดน้ำ หมู่ที่ 3
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูลาดยาง PARA - AC หมู่ที่ 9
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูลาดยาง PARA - AC หมู่ที่ 1
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 6
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 9
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (หลังที่ 2)
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 3
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 2
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 4
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาหาร ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน หมู่ที่ 2
-ประชาาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาหินคลุกไหล่ทาง คสล. ทุกสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ยา หมู่ที่ 1
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาต่อเติมหลังคากันสาด หมู่ที่ 2

-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะและตักขยะลงบ่อพร้อมกดอัด หมู่ที่ 7

ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา/ประกาศ e-Auction 2560
-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปา หมู่ที่ 2 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ (ซับเมอร์ส) หมู่ที่ 4
-ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 1 (E1/2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 2560
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะและตักขยะลงบ่อ พร้อมกดอัด หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาสร้างที่รองรับขยะ (ตามโครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน) จำนวน 10 แห่ง
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดถุง
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ยา หมู่ที่ 1
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพไม่สามารถใช้การได้และซากวัสดุ
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการ ลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 9
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กประเภท เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะและตักขยะลงบ่อ พร้อมกดอัด หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมากำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 6
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8
-(นม)พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 60 วัน 37,560 ถุง
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 5
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 40 วัน 26,120 กล่อง
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 25 วัน 16,325 ถุง
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ(ซับเมอร์ส) หมู่ที่4
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาขยาย เขตประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิด – เปิดน้ำ หมู่ที่ 2
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
-ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ หมู่ที่ 1 อาคาร รั้ว
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา/ประกาศ e-Auction 2559
-ประกาศขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
-ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ณ หมู่ที่ 1-9 ตำบลดอนกำยาน
-ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5
-ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบาลดาล หมู่ที่ 4
-ประกาศจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปา (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 2
-ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
-ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
-ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete หมู่ที่ 3,9
-ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 2,5
-ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 8
-ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 7
-ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1
-ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8
-ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9
-ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก โครงการที่ 6
-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สพ.3168 สายบ้านสามนาค - บ้านพันตำลึง หมู่ที่ 5,6