เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

 

 
 

 
 
ใช้โปรแกรม Adobe Reder ในการเปิดอ่าน สามารถโหลดได้ที่นี่ Download
 
     
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  คณะบุคคล  และกิจการร่วมค้า  
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย  
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  คณะบุคคล  และกิจการร่วมค้า  
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด  
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  คณะบุคคล  และกิจการร่วมค้า  
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด  
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
  -การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
  -การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
  -การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  -การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)  
  -การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.  
  -การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.)  
  -การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณ๊ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท. ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  
  -การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.  
  -การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.  
  -การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์  
  -การขออนุญาตฆ่าสัตว์อกโรงฆ่าสัตว์  
  -การรับชำระภาษีป้าย  
  -การรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
  -การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)  
  -การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  
  -การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)  
  -การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  
  -การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
  -การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
  -การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
  -การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
  -การขอ่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร  
  -การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
  -การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32  
  -การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34  
  -การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  
  -การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  
  -การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
  -การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  
  -การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
  -การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
  -การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
  -การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
  -การแจ้งถมดิน  
  -การแจ้งขุดดิน  
  -การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2  
  -การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
  -การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ  
  -การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  -การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป  
  -การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป  
  -การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  
  -การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  
  -การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
  -การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
  -การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
  -การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  
     

  Thaiwitdesign