เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

1 2 3

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมภายในตำบล อาศัยเส้นทางคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในตำบล ได้แก่

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ผ่านตำบลสนามชัย ท่าพี่เลี้ยง รั้วใหญ่ ดอนกำยาน บางกุ้ง ดอนโพธิ์ทอง

สวนแตง และตำบลศาลาขาว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 322 ผ่านตำบลดอนกำยาน บ้านโพธิ์ สระแก้ว สนามคลีและตำบลตลิ่งชัน

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3260 ผ่านตำบลรั้วใหญ่และตำบล ดอนกำยาน เข้าเขตอำเภอบางปลาม้า

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357 เลี่ยงเมืองตะวันตก ผ่านตำบลท่าระหัด ตำบลดอนกำยานและตำบลดอนโพธิ์ทอง

- ถนน รพช. หมายเลข 2062 (บ้านอู่ยา - ท้ายสนามบิน)

- ถนน รพช. หมายเลข สพ.2066 (บ้านท้ายสนามบิน - บ้านบางปลาหมอ)

- ถนน รพช. หมายเลข สพ.2072 (บ้านดอนโพธิ์ทอง - บ้านวังพระนอน)

- ถนน รพช. หมายเลข สพ.4014 (บ้านมะขามล้ม - บ้านสามนาค)

- ถนน รพช. หมายเลข สพ.4157 (บ้านสามนาค - บ้านสามเหลี่ยม)

 

ภายในตำบลมีบริการทางด้านรถโดยสารรับจ้างวิ่งรับ - ส่งผู้โดยสาร ได้แก่

- รถ บขส. สายกรุงเทพ ฯ - สุพรรณบุรี

- รถ บขส. สายสุพรรณบุรี - กาญจนบุรี

- รถเมล์เล็กวัดชายทุ่ง - บางปลาหมอ

- รถเมล์เล็กบางลี่ - สุพรรณบุรี

- รถเมล์เล็กอู่ยา - พันตำลึง - สุพรรณบุรี

- รถเมล์เล็กท่าไชย - สุพรรณบุรี

- รถเมล์เล็กเคหะชุมชน - สุพรรณบุรี

 

การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล

สภาพถนนซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างกลุ่มบ้านและชุมชนส่วนมากมี สภาพการใช้

านได้ดีและสะดวก มีบางช่วงยังเป็นถนนดินและลูกรังซึ่งมีสภาพชำรุดบางส่วน โดยเฉพาะการคมนาคม

สำหรับขนส่งทางการเกษตร

 

- โทรศัพท์ประจำบ้าน (ประมาณ) 865 เลขหมาย

- โทรศัพท์สาธารณะ 12 หมายเลข

 

ไฟฟ้า

ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาพภูมิอากาศ

         สภาพอากาศโดยทั่วไป จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านในเดือน

ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้เกิดสภาพอากาศหนาวเย็น ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จะมีลม

มรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้เกิดอากาศร้อน ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน จะมีลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้เกิดฝนตกชุก

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำคลอง 4 สายได้แก่ คลองดอนกำยาน คลองบางปลาหมอ (คลองลำพุทรา) คลองสามนาค (ศาลเจ้า) คลองสามเหลี่ยม

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- บ่อน้ำตื้น 8 แห่ง

- บ่อน้ำโยก 2 แห่ง

- บ่อน้ำบาดาล 2 แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง

- คลองชลประทาน 6 แห่ง

 

ขยะ

- ปริมาณขยะปัจจุบัน 10 ตัน/วัน

- รถบรรทุกขยะขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณ สำนักงานการเคหะแห่งชาติ) จำนวน

1 คัน และรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น) จำนวน 1 คัน

- สถานที่ทิ้งขยะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีขนาดพื้นที่

7 ไร่ อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน 10 กิโลเมตร กำจัดโดยวิธีฝังกลบ

 
 
 
 
 
 
 
 
  1 2 3