เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

 
 
 

1 2 3
 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 
 

อาชีพ

 
 

            การผลิตที่สำคัญของตำบล ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม คือ การทำนา ทำสวน ไม้ผล ปลูกพืชผักและการเลี้ยง

 
 

สัตว์อาชีพเกษตรกรรมนับได้ว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชาชนภายในตำบล สำหรับพืชที่ปลูกกันมาก

 
 

ได้แก่ ข้าว พืชผัก เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักชี ถั่วฝักยาว แตงกวา มันเทศ ไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว เป็นต้น

 
 

สำหรับทางด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อ

 
 

เป็นรายได้เสริมของครอบครัวโดยเลี้ยงแบบปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่

 
 

ไก่ เป็ด สุกร นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงปลา โดยเกษตรกรจะขุดบ่อเลี้ยง เพื่อเป็นอาชีพเสริมอีก

 
 

ทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพหลักของประชาชนยังขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา

 
 

รองลงมาได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกไม้ผล เป็นต้น

 
     
 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 
 

- ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 แห่ง

 
 

- ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 16 แห่ง

 
 

- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 1 แห่ง

 
 

- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 4 แห่ง

 
 

- โรงสีขนาดใหญ่ 2 แห่ง

 
 

- โรงแรม 2 แห่ง

 
 

- สหกรณ์เพื่อการเกษตร 1 แห่ง

 
     
 

หน่วยราชการในเขต อบต.

 
 

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

 
 

- สำนักงานทางหลวงที่ 10

 
 

- หน่วยบำรุงรักษาน้ำโครงการส่งน้ำโพธิ์พระยาตอน 2

 
 

- สถานีอนามัยตำบลดอนกำยาน

 
 

- สถานีอนามัยบ้านอู่ยา

 
 

- โรงเรียนวัดอู่ยา

 
 

- โรงเรียนวัดวังพระนอน

 
 

- โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม

 
 

- โรงเรียนวัดพันตำลึง

 
     
 

สภาพทางสังคม

 
 

การศึกษา

 
 

สถานศึกษาสอนชั้นอนุบาลถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

 
   
 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

 
   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

 
   
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 
 

มีวัด จำนวน 6 แห่ง คือ

 
 

- วัดอู่ยา

 
 

- วัดบางปลาหมอ

 
 

- วัดวังพระนอน

 
 

- วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 
 

- วัดพันตำลึง

 
 

- วัดดอนกุ่มทิพย์

 
     
 

สาธารณสุข

 
 

- สถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง

 
 

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 9 แห่ง

 
 

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง

 
 

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

 
     
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 
 

- ป้อมตำรวจ 2 แห่ง

 
 

- หอกระจายข่าว 7 แห่ง

 
 

- เสียงตามสาย 5 แห่ง

 
 

- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง

 
 

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำหมู่บ้าน อปพร. 9 แห่ง

 
     
 

สถานบริการสาธารณะ กีฬา นันทนาการ /พักผ่อน

 
 

- สวนฝึกซ้อมและเล่นกีฬา 6 แห่ง

 
 

- ลานตากข้าว 5 แห่ง

 
 

- สวนสมุนไพร 1 แห่ง

 
 

- สวนสุขภาพสำหรับพักผ่อน 1 แห่ง

 
 

- ศูนย์กีฬาประจำตำบล 1 แห่ง

 
 

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง

 
     
 

กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ

 
 

- กลุ่มสตรี แม่บ้าน 8 กลุ่ม

 
 

- กองทุนยาและเวชภัณฑ์ 1 แห่ง

 
 

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 8 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ 5 กลุ่ม

 
 

- ธนาคารข้าว 1 แห่ง

 
 

- ชมรมผู้สูงอายุ 6 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มทำอิฐบล็อก 1 กลุ่ม

 
 

- หมอดินอาสา (กรมพัฒนาที่ดิน) 8 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มการเกษตรตำบลดอนกำยาน 1 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ 1 กลุ่ม

 
 

- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 ศูนย์

 
 

- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 1 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มประชาสงเคราะห์ 1 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มผักครัวเรือนปลอดสารพิษ 1 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มโครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อชุมชนมีส่วนร่วม 1 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มเกษตรกรเพื่อชาวนา ม.1 และ ม.2 2 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มเกษตรกรชาวนา ม.3 1 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มการเกษตรกรตำบลดอนกำยาน ม.4 1 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มเกษตรกรทำนาสามนาค ม.5 1 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มเกษตรกรบ้านพันตำลึง ม.6 1 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน ม.7 1 กลุ่ม

 
 

- กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองพะเนียง ม.8 1 กลุ่ม

 
     
 
  1 2 3
 
     
 

 
 

 
 

 
 

   Thaiwitdesign