เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     
 

 
 

นางสาวอรุณศิริ กงริ้ว

 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

 
 

 

 
 
 
 

จ่าสิบเอกประจักร์ ศรีวิลัย

 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
     

นางสาวแววดาว พันธุ์เณร

 นางสาวดวงกมล โพธิ์พันธ์แก้ว

 นางกรงทอง ขำพงษ์ไผ่

ครู

 ครู

ครู

 

 

นางอำนวย เภาสิงห

นางสาววารุณี ตระการจันทร์

ครู

 ครู

 

 

นางสาวอัจฉรา พูลคล้ายวงศ์

นางเกตุรภัส ขวดสาลี่

นางสาวพัชรี สายสอาด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 

 

 

 

นางอารีย์ เจริญสุข

นางจวง มะลิเสือ

นางสาวสุณิษา ศรีสว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

     

  Thaiwitdesign