เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

 

กองคลัง

 
 

 
 

นางสาวพรพิมล เจริญสุข

 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

     

 

 

นางสาววาสนา หนูทา

นายชัยขวัญ ขวัญงาม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

นางวิทกรานต์ ศรีสังข์งาม
นางอุบล พันธ์แตง
นางสาวสุวรรณา อ่อนอินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
พนักงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)
   
     
 
นางสาวกรรณิการ์ จาดทองคำ
นายกิตติพงษ์ กองตัน
 
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

     

  Thaiwitdesign