เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

 

สำนักงานปลัด

 

 

   
 

 
 

นางสาวนิภา จำปาเงิน

 
 

ปลัด อบต.ดอนกำยาน

 

 

 

 

นางเจนจิรา นามอ่อน

 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

นางสาววกุล คำพิจารณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสมชาติ เจริญผล

นายสุรเชษฐ์ ทองไกร

นางสาวพวงทิพย์ สฎิปฐาน

นิติกรชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว

นายพดล จาดทองคำ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานขับรถยนต์

นางอ้อย แตงวงศ

นายอดิสรณ์ ขวดสาลี่

นางสาวนงรัก แก้วเมฆ
คนงานทั่วไป

คนสวน

คนสวน

 
นายศิลา ติณมาศ  
พลักงานดับเพลิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Thaiwitdesign