เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

 

สำนักงานปลัด

 

 

   
 

 
 

นางสาวนิภา จำปาเงิน

 
 

ปลัด อบต.ดอนกำยาน

 
 
เบอร์ติดต่อ.081-858-5051
 

 

 

 

นางเจนจิรา นามอ่อน

 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 
 
เบอร์ติดต่อ.089-912-4844
 

 

 

นางสาววกุล คำพิจารณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
เบอร์ติดต่อ.097-263-5545
 

นางสาวอัญญาวีร์ เมธีวัชรสมบัติ

นายสุรเชษฐ์ ทองไกร

นางสาวพวงทิพย์ สฎิปฐาน

นิติกรปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชัยยาพร หอมสุวรรณ

นายพดล จาดทองคำ

นางสาวดวงพร สอนรัมย์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว

นายอดิสรณ์ ขวดสาลี่

นางสาวนงรัก แก้วเมฆ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คนสวน

คนสวน

นายเอกมณี สีดากิจ นายศิลา ติณมาศ
นางอ้อย แตงวงศ
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไป
   
นายบุญนำ นาคสัมพันธ์ นายชลทิตย์ พรรณโภชน์
นายดำรงค์ บุญช่วย
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Thaiwitdesign