เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

tumblr statistics

1 2 3
 

สภาพทั่วไป

 
 

ประวัติความเป็นมา

 
 

                  ในสมัยก่อนพื้นที่ภายในเขตเมืองสุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มการสัญจรไปมาต้องใช้ทางน้ำเป็นส่วนใหญ

 
 

ในการติดต่อค้าขายในเขตตำบลดอนกำยานนี้มีโขดอยู่โขดหนึ่งเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่เศษ เป็นที่สูง

 
 

น้ำไม่ท่วม มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า ต้นกำยาน ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมขึ้นอยู่เต็มทั่วไป ชาวบ้านจะนำมา

 
 

ตำเอาน้ำหรือเอาดอกไม้ชนิดนี้มาตำข้าวทิพย์เป็นประจำทุกปี และเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า โคกกำยาน

 
 

ต่อมาได้ยกฐานะเป็นตำบล จึงเรียกชื่อใหม่ว่า “ดอนกำยาน”

 
     
 

ภูมิประเทศ

 
 

                 ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอน มีลำคลองดอนกำยาน ไหลผ่านตำบลในแนว

 
 

เหนือ - ใต้ นอกจากนี้ภายในตำบลยังมีคลองส่งน้ำชลประทานซึ่งอยู่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยาตอน 2

 
     
 

อาณาเขต

 
 

                 ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้าน

 
 

ลาดตานวล บริเวณพิกัด P S 154028 ไปทางทิศตะวันออกตามถนนสายมาลัยแมนถึงสวนน้ำสมอรุณ บริเวณพิกัด P S 165002

 
 

ไปทางทิศตะวันออกตามถนน ร.พ.ช. สิ้นสุดที่ถนนสายมาลัยแมน ลำรางหนองเสือ บริเวณพิกัด P S 179003 รวมระยะ

 
 

ทางด้านทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร

 
 

             ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลรั้วใหญ่ และตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีแนวเขต

 
 

เริ่มต้นจากถนนมาลัยแมนลำรางหนองเสือ บริเวณพิกัด P S 179003 ไปทางทิศใต้ตามแนวคันนา สิ้นสุดที่บ้านสะแกย่างหมู

 
 

ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า บริเวณพิกัด P S 185945 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร

 
 

                ทิศใต้ ติดต่อตำบลบ้านสะแกย่างหมู และตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวเขต

 
 

เริ่มต้นจากบ้านสะแกย่างหมู ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า บริเวณพิกัด P S 185945 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว

 
 

คันนา สิ้นสุดที่ถนนสายพัฒนา บริเวณพิกัด P S 129822 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร

 
 

                ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนน

 
 

สายพัฒนา บริเวณพิกัด P S 129822 ไปทางทิศเหนือตามถนนสายมาลัยแมนถึงคลองสามเหลี่ยม บริเวณพิกัด P S 123982 ไป

 
 

ทางทิศใต้ตามถนนสายมาลัยแมน สิ้นสุดที่ถนนสายลาดตานวล บริเวณพิกัด PS 154028 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก

 
 

ประมาณ 7 กิโลเมตร

 
     
 

เนื้อที่

 
 

            ตำบลดอนกำยานมีเนื้อที่ประมาณ 30.213 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 18,883 ไร่

 
     
 

ที่ตั้ง

 
 

            ตำบลดอนกำยาน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร

 
     
 

จำนวนหมู่บ้าน

 
 

        จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน มี 9 หมู่บ้าน ได้แก่

 
 

หมู่ที่ 1 บ้านอู่ยา นายณัฐธัญพงศ์ จิตต์ใจฉ่ำ เป็นกำนันตำบล