ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA - AC) หมู่ที่ 4 และปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 4
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนและก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 โครงการ
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ ( PARA–AC ) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5  
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุง คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA–AC ) หมู่ที่ 6
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม , พฤศจิกายน , ธันวาคม , มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม , เมษายน , พฤษภาคม , มิถุนายน  กรกฎาคม , สิงหาคม , กันยายน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามเลขที่อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 1/2562 , 2/2562 , 3/2562 ,4/2562

5/2562 , 6/2562 ,7/2562 , 8/2562 , 9/2562 ,10/2562 ,11/2562 , 12/2562 ,13/2562 ,14/2562,

15/2562 , 16/2562 ,17/2562 , 18/2562 , 19/2562 , 20/2562 , 21/2562 , 22/2562 , 23/2562 ,

24/2562 , 25/2562 , 26/2562 , 27/2562 , 28/2562 , 29/2562 , 30/2562 , 31/2562 , 32/2562 ,

34/2562 , 35/2562 , 36/2562 , 37/2562 , 38/2562 , 39/2562 , 40/2562 , 41/2562 ,42/2562 ,

43/2562 , 44/2562 , 45/2562 , 46/2562 , 47/2562 , 48/2562 , 49/2562 , 50/2562 ,51/2562 ,

52/2562 , 53/2562 , 54/2562 ,55/2562 , 56/2562 , 57/2562 , 58/2562 , 59/2562 ,60/2562,

61/2562,62/2562,63/2562,64/2562,65/2562,66/2562,67/2562,68/2562,70/2562,71/2562

72/2562,74/2562,75/2562,75/2562,76/2562,77/2562,78/2562,79/2562,80/2562,81/2562,

82/2562,83/2562,84/2562,85/2562,86/2562,87/2562,88/2562,89/2562,90/2562,91/2562

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม , พฤศจิกายน , ธันวาคม , มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม , เมษายน , พฤษภาคม , มิถุนายน , กรกฎาคม , สิงหาคม , กันยายน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามเลขที่อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 1/2561 , 2/2561 , 3/2561 , 4/2561 , 5/2561 ,

6/2561 , 7/2561 ,8/2561 , 9/2561 , 10/2561 , 11/2561 , 12/2561 , 13/2561 ,14/2561 ,

15/2561 , 16/2561 ,17/2561 ,18/2561 , 19/2561 ,20/2561 , 21/2561 , 22/2561 ,

23/2561 , 24/2561 , 25/2561 , 26/2561 ,27/2561 , 28/2561 , 29/2561 , 30/2561 ,

31/2561 ,32/2561 , 33/2561 , 34/2561 , 35/2561 , 36/2561 ,37/2561 , 38/2561 ,

39/2561 , 40/2561 , 41/2561 , 42/2561 , 43/2561 ,44/2561 , 45/2561 , 46/2561 ,

47/2561 , 48/2561 , 49/2561 , 50/2561 , 51/2561 , 52/2561 , 53/2561 , 54/2561 ,

55/2561 ,56/2561 ,57/2561 , 58/2561 , 59/2561 , 60/2561 , 61/2561 , 62/2561 ,

63/2561 , 64/2561 , 65/2561 , 66/2561 ,67/2561,68/2561 , 69/2561 , 70/2561 ,

71/2561 , 72/2561 , 73/2561 , 74/2561 , 75/2561 , 76/2561 ,77/2561 , 78/2561 ,

79/2561 ,80/2561 , 81/2561 ,82/2561 , 83/2561 , 84/2561 ,85/2561 ,86/2561 ,

87/2561 , 88/2561 , 89/2561 , 90/2561 , 91/2561 ,92/2561 , 93/2561 ,94/2561 ,

95/2561 , 100/2561 ,101/2561 , 102/2561 , 103/2561 , 104/2561 , 105/2561 ,

106/2561 ,107/2561 ,108/2561 , 109/2561 ,110/2561 , 111/2561 , 112/2561 ,

113/2561 , 114/2561 , 115/2561,116/2561,117/2561,118/2561,119/2561,

120/2561,121/2561,122/2561,123/2561,124/2561,125/2561,126/2561,

127/2561,128/2561,129/2561,130/2561,131/2561,132/2561,133/2561,

134/2561,135/2561,136/2561,137/2561,138/2561,139/2561,140/2561,

141/2561,142/2561,143/2561,144/2561,145/2561,146/2561,147/2561,

148/2561,149/2561,150/2561,151/2561,152/2561,153/2561,154/2561

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม , พฤศจิกายน , ธันวาคม , มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม , เมษายน , พฤษภาคม , มิถุนายน  กรกฎาคม , สิงหาคม , กันยายน
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ (ซับเมอร์ส) หมู่ที่ 4
ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอู่ยา หมู่ที่ 1
รายงานการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2560
รายงานการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2559
รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม , พฤศจิกายน , ธันวาคม , มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม , เมษายน , พฤษภาคม , มิถุนายน  กรกฎาคม , สิงหาคม , กันยายน
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบา หมู่ที่ 5
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4
ประกาศผลการเปิดซฮงสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปา (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 2
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง หมู่ที่ 8
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 7
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที 1

ประกาศผลการประมูลซื้อฯ (รถบรรทุกขยะ)
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 6 โครงการ
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สพ.3168
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) จำนวน 11 โครงการ
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete จำนวน 5 โครงการ หมู่ที่ 3,4,7,8,9
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนลาดยางสายบ้านอู่ยา-บ้านพันตำลึง หมู่ที่1,6 จำนวน 2 ช่วง
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ หมู่ที่ 1,3,4,7,9
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 2 ฝังท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
ประการผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 ก่อสร้างบานประตูเปิด - ปิดน้ำ , บ่อพักพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 2 ก่อสร้างบานประตูเปิด - ปิดน้ำ หมู่ที่ 6
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2, 5
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน หมู่ที่ 2
ประกาศผลประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1
ประกาศผลโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 2 โครงการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศผลสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
ประกาศผลสอบราคาจ้างงเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก ฝังท่อระบายน้ำ (จำนวน 3 แห่ง) หมู่ที่ 6
ประกาศผลประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคันคลองโดยการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 2
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณดาดคอนกรีต หมู่ที่ 9
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 3 โครงการ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (แบบ ผด.3)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
รายงานทางการเงินปีงบประมาณ 2557