ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามเลขที่อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 1/2561 , 2/2561 , 3/2561 , 4/2561 , 5/2561 ,

6/2561 , 7/2561 ,8/2561 , 9/2561 , 10/2561 , 11/2561 , 12/2561 , 13/2561 ,14/2561 ,

15/2561 , 16/2561 ,17/2561 ,18/2561 , 19/2561 ,20/2561 , 21/2561 , 22/2561 ,

23/256 , 24/2561 , 25/2561 , 26/2561 ,27/2561 , 28/2561 , 29/2561 , 30/2561 ,

31/2561 ,32/2561 , 33/2561 , 34/2561 , 35/2561 , 36/2561 ,37/2561 , 38/2561 ,

39/2561 , 40/2561 , 41/2561 , 42/2561 , 43/2561 ,44/2561 , 45/2561 , 46/2561 ,

47/2561 , 48/2561 , 49/2561 , 50/2561 , 51/2561 , 52/2561 , 53/2561 , 54/2561 ,

55/2561 ,56/2561 ,57/2561 , 58/2561 , 59/2561 , 60/2561 , 61/2561 , 62/2561 ,

63/2561 , 64/2561 , 65/2561 , 66/2561 ,67/2561,68/2561 , 69/2561 , 70/2561 ,

71/2561 , 72/2561 , 73/2561 , 74/2561 , 75/2561 , 76/2561 ,77/2561 , 78/2561 ,

79/2561 ,80/2561 , 81/2561 ,82/2561 , 83/2561 , 84/2561 ,85/2561 ,86/2561 ,

87/2561 , 88/2561 , 89/2561 , 90/2561 , 91/2561 ,92/2561 , 93/2561 ,94/2561 ,

95/2561 , 100/2561 ,101/2561 , 102/2561 , 103/2561 , 104/2561 , 105/2561 ,

106/2561 ,107/2561 ,108/2561 , 109/2561 ,110/2561 , 111/2561 , 112/2561 ,

113/2561 , 114/2561 , 115/2561,116/2561,117/2561,118/2561,119/2561,

120/2561,121/2561,122/2561,123/2561,124/2561,125/2561,126/2561,

127/2561,128/2561,129/2561,130/2561,131/2561,132/2561,133/2561,

134/2561,135/2561,136/2561,137/2561,138/2561,139/2561,140/2561,

141/2561,142/2561,143/2561,144/2561,145/2561,146/2561,147/2561,

148/2561,149/2561,150/2561,151/2561,152/2561,153/2561,154/2561

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม , พฤศจิกายน , ธันวาคม , มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม , เมษายน , พฤษภาคม , มิถุนายน  กรกฎาคม , สิงหาคม , กันยายน
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ (ซับเมอร์ส) หมู่ที่ 4
ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอู่ยา หมู่ที่ 1
รายงานการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2560
รายงานการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2559
รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม , พฤศจิกายน , ธันวาคม , มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม , เมษายน , พฤษภาคม , มิถุนายน  กรกฎาคม , สิงหาคม , กันยายน
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบา หมู่ที่ 5
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4
ประกาศผลการเปิดซฮงสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปา (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 2
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง หมู่ที่ 8
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 7
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที 1

ประกาศผลการประมูลซื้อฯ (รถบรรทุกขยะ)
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 6 โครงการ
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สพ.3168
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) จำนวน 11 โครงการ
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete จำนวน 5 โครงการ หมู่ที่ 3,4,7,8,9
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนลาดยางสายบ้านอู่ยา-บ้านพันตำลึง หมู่ที่1,6 จำนวน 2 ช่วง
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ หมู่ที่ 1,3,4,7,9
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 2 ฝังท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
ประการผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 ก่อสร้างบานประตูเปิด - ปิดน้ำ , บ่อพักพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 2 ก่อสร้างบานประตูเปิด - ปิดน้ำ หมู่ที่ 6
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2, 5
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน หมู่ที่ 2
ประกาศผลประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1
ประกาศผลโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 2 โครงการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศผลสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
ประกาศผลสอบราคาจ้างงเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก ฝังท่อระบายน้ำ (จำนวน 3 แห่ง) หมู่ที่ 6
ประกาศผลประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคันคลองโดยการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 2
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณดาดคอนกรีต หมู่ที่ 9
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 3 โครงการ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (แบบ ผด.3)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
รายงานทางการเงินปีงบประมาณ 2557