เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

FACEBOOK

tumblr statistics

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี

คู่มือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ทรัพยากรท่องเที่ยว

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 เตือนภัย

  GIS 

 ภาพถ่ายดาวเทียม

  เรดาร ์

ข้อมูลลุ่มน้ำ

 เส้นทางเดินพายุ

NWP Model

 แผนที่

 รายงานแผ่นดินไหว

 
 
     
 

   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ข้อมูลพื้นฐาน

- โครงสร้างหน่วยงาน

- ข้อมูลผู้บริหารระดับสูง

- อำนาจหน้าที่

- ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

- Q & A
- Social Network
การบริหารงาน

- แผนดำเนินงานประจำป

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติของการบริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- การให้การบริการในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service )

การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- ปีงบประมาณ 2563

- รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- ปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-ปีงบประมาณ 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล

- การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป

การส่งเสริมความโปร่งใส่

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำป

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำป
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ