เฟสบุ๊ค อบต.ดอนกำยาน
 
เริ่มนับจำนวนเข้าชมเว็บไซต์
22/มิถุนายน/2553

FACEBOOK

tumblr statistics

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี

คู่มือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ทรัพยากรท่องเที่ยว

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 เตือนภัย

  GIS 

 ภาพถ่ายดาวเทียม

  เรดาร ์

ข้อมูลลุ่มน้ำ

 เส้นทางเดินพายุ

NWP Model

 แผนที่

 รายงานแผ่นดินไหว

 
 
     
 

   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ข้อมูลพื้นฐาน

- โครงสร้างหน่วยงาน

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน
- แผนดำเนินงานประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  • ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
รอบเดือน ต.ค. พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือน ต.ค.2563 - มี.ค. 2564)
  • ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
รอบเดือน เม.ย. พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือน ต.ค.2562 - มี.ค. 2563)
- รายงานผลดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติของการบริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- ปีงบประมาณ 2564
- รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
- ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-ปีงบประมาณ 2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
-การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล
-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส่
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปรงใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน