งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาฯ
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี 2563
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสาม ประจำปี 2563
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี 2563
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562
ขอเชิญประชุมสภาฯ
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสาม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชาสัมพันธ์มติสภาฯ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ดอนกำยาน
มติการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประจำปี 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานครั้งที่3/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานครั้งที่2/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานครั้งที่1/2563
มติการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานประจำปี 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครสบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจอง์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศการรับสมัครสบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจอง์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
แบบรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอเชิญทุกท่านร่วมกรอกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ อบต.ดอนกำยาน ผ่านทางระบบhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/7otwtb
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่ 3/2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ระหว่างวันที่ 3 - 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประกาศการรับสมัครสบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างอง์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ปี 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565)
ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th หัวข้อ "ข้อมูลข่าวสาร")
ขอเชิญทุกท่านร่วมกรอกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ อบต.ดอนกำยาน ผ่านทางระบบhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/7otwtb
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในปี 2562 www.parliament.go.th/aipa2019

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน
ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามออกกำลังกาย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ทั้ง 9 หมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนดำเนินงาน , แผนดำเนินงานประจำปี , รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน , รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประกาศแบบรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ปี 2563
ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ (knowledge Management : KM)
ประกาศ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประชาสัมพันธร์ายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ของ อบต.ดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561, ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 , ครั้งที่ 4
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
การมอบอำนาจในการบริการประชาชน ที่ 408/2560
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความดปร่งใส
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 -2564)
ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 2560 -2563
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอรับใบอนุญาตการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ