งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563
เรียกประชุมสภาฯ
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562
ขอเชิญประชุมสภาฯ
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชาสัมพันธ์มติสภาฯ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ดอนกำยาน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่ 3/2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ระหว่างวันที่ 3 - 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประกาศการรับสมัครสบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างอง์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ปี 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565)
ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th หัวข้อ "ข้อมูลข่าวสาร")
ขอเชิญทุกท่านร่วมกรอกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ อบต.ดอนกำยาน ผ่านทางระบบhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/7otwtb
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในปี 2562 www.parliament.go.th/aipa2019

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอเชิญทุกท่านร่วมกรอกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ อบต.ดอนกำยาน ผ่านทางระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/7otwtb
ประชาสัมพันธ์รวมรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลพื้นฐาน , โครงสร้างหน่วยงาน , อำนาจหน้าที่ , แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน , กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงาน , แผนดำเนินงานประจำปี , รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน , รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน , มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ , ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี , รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน , รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต , แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต , ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต , ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม , การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร , การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร , การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต , แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี , รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน , รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานตำบล
ประชาสัมพันธ์แบบสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศแบบรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ปี 2561
ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ประชาสัมพันธ์รวมรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ (knowledge Management : KM)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประชาสัมพันธ์รวมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประชาสัมพันธร์ายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ของ อบต.ดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561, ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 , ครั้งที่ 4
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความดปร่งใส
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 -2564)
ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 2560 -2563
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เงินสะสม)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอรับใบอนุญาตการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง ปีงบประมาณ 2560
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอู่ยา หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างคันวิดน้ำ หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างอ่างวิดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา (แห่งที่ 2 ) หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 2, 5
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete หมู่ที่ 3, 9
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 7
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 6 โครงการ (ประกาศ)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สัญญาจ้างเลขที่ 1/2559 (ประกาศ)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
iสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ อบต.ดอนกำยาน
ผลการดำเนินการขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุบุคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง ปีงบประมาณ 2558
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (ประกาศ)
โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (โรงจอดรถและป้อมยาม)
โครงการก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ำฯ หมู่ที่ 6
โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกฯ จำนวน 5 โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ฯ สัญญาเลขที่ 12/2558
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สัญญาเลขที่ 11/2558
โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ำฯ หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ สัญญาจ้างเลขที่ 1/2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
ประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกุ่มทิพย์
ประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามนาค
ประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังพระนอน
ประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันตำลึง
ประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ยา
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ
ประชาสัมพันธ์แผนสามปี (2557-2559),ยทุธศาสตร์ฯ
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง 1 2 3 4 5 6 7 8
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างุ ปีงบประมาณ 2557
ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน รายรับ - รายจ่าย ปี 2557