โครงการภายใต้มาตรการกระตุ้นเสรษฐกิจ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
iประกาศอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
iประกาศอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
iประกาศอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
iประกาศอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561, ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความดปร่งใส
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เงินสะสม)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอรับใบอนุญาตการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง ปีงบประมาณ 2560
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอู่ยา หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างคันวิดน้ำ หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างอ่างวิดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา (แห่งที่ 2 ) หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 2, 5
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete หมู่ที่ 3, 9
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 7
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 6 โครงการ (ประกาศ)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สัญญาจ้างเลขที่ 1/2559 (ประกาศ)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
iสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ อบต.ดอนกำยาน
ผลการดำเนินการขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุบุคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง ปีงบประมาณ 2558
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (ประกาศ)
โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (โรงจอดรถและป้อมยาม)
โครงการก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ำฯ หมู่ที่ 6
โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกฯ จำนวน 5 โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ฯ สัญญาเลขที่ 12/2558
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สัญญาเลขที่ 11/2558
โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ำฯ หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ สัญญาจ้างเลขที่ 1/2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
ประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกุ่มทิพย์
ประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามนาค
ประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังพระนอน
ประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันตำลึง
ประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ยา
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ
ประชาสัมพันธ์แผนสามปี (2557-2559),ยทุธศาสตร์ฯ
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง 1 2 3 4 5 6 7 8
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างุ ปีงบประมาณ 2557
ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน รายรับ - รายจ่าย ปี 2557